การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

รับยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ไต่สวนออนไลน์ ไม่ต้องไปศาล ส่งไฟล์คดี PDF ให้ผู้ร้อง

พร้อมรับคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด แล้วนำไปจัดการทรัพย์มรดกได้เลยครับ

จะมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก็ต่อเมื่อทายาทมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการทรัพย์มรดก จึงจำเป็นต้องมีคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการจัดการทรัพย์มรดกต่างๆได้

เมื่อบุคคลใดตายทรัพย์มรดกของบุคคลนั้นจะตกทอดแก่ทายาททันที แต่ก็อาจมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก เช่น การจดทะเบียนโอนที่ดินไม่ได้ ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ลูกหนี้ของเจ้ามรดกไม่ยอมชำระหนี้ โดยอ้างว่าต้องมีคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาแสดงก่อน มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการให้ได้

จะยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้เมื่อใด ?

เมื่อเจ้ามรดกตายและมีทรัพย์มรดก แต่ทายาทมีปัญหาไม่สามารถจัดการได้ หรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถแบ่งปันทรัพย์มรดกได้ จึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องตั้งทนายความยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก

ใครบ้างที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ?

1. ทายาทโดยธรรม ที่มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดก
2. ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้จัดการมรดกจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

ผู้จัดการมรดกนั้นจะเป็นใครก็ได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นทายาทเสมอไป แต่บุคคลที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้นั้นจะต้อง

1. บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปี ขึ้นไป)
2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือคนที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เป็นคนล้มละลาย

ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ศาลไหน ?

ต้องยื่นต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย หรือโดยปกติก็คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ตายนั่นเอง แต่ถ้าเจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ต้องยื่นคำร้องต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาล

ใช้ระยะเวลาดำเนินการนานไหม ?

เมื่อยื่นคำร้องต่อศาลแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อประกาศหนังสือพิมพ์หรือทางอิเล็กทรอนิค ก็จะถึงวันนัดไต่สวน ศาลก็จะทำการไต่สวนคำร้อง หากเอกสารครบถ้วนไม่มีเหตุขัดข้องและไม่มีใครคัดค้าน ศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกในวันนั้นเลย

เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้วทำอย่างไร ?

ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องขอคัดสำเนาคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และใบสำคัญว่าคดีถึงที่สุดได้เมื่อเกิน 1 เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว เมื่อได้รับคำสั่งศาลมาแล้วก็สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อธนาคาร เจ้าพนักงานที่ดิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกของผู้ตายได้

การยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาลนั้น มีขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย อาจเป็นเรื่องซับซ้อนยุ่งยากของคนทั่วไป หรือมีผู้ร้องคัดค้านเข้ามา จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งทนายความเข้ามาดำเนินการแทน เพื่อความสะดวกและความถูกต้อง เป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

สนใจติดต่อทนายเพื่อยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ โดยท่านไปศาลเพื่อไต่สวนเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น ซึ่งนอกนั้นทนายเราจะดำเนินการให้ทั้งหมด จนได้รับคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด