การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาลนั้น ผู้ร้องจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ แล้วส่งมอบให้กับทนายเพื่อจะได้จัดเตรียมและร่างเอกสารต่างๆได้เลย

เอกสารที่ต้องใช้ในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก หลักๆมีดังต่อไปนี้ครับ

1. ผู้ตาย

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน (ที่มีตราประทับคำว่า ตาย)
 • ใบมรณบัตร
 • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

2. ผู้ร้อง

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน

3. พ่อแม่ของผู้ตาย

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบมรณบัตร (ถ้ามี)

4. สามี/ภรรยา ของผู้ตาย

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

5. ลูกของผู้ตาย

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สูติบัตร

6. เอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตาย

 • โฉนดที่ดิน
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • คู่มือจดทะเบียนรถ
 • สมุดบัญชีธนาคาร
 • อื่นๆ

7. บัญชีเครือญาติ

 • ทนายจัดทำให้

8. หนังสือให้ความยินยอมของทายาท

 • ทนายจัดทำให้

9. พินัยกรรม

 • (ถ้ามี)

10. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล

 • (ถ้ามี)