ขายสลากกินแบ่งเกินราคา ศาลมีอำนาจริบเงินเฉพาะส่วนที่ขายเกินราคาหรือริบได้ทั้งหมด

จำเลยขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัล 100 บาท ซึ่งเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสลาก อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน ศาลจะมีอำนาจริบเงินเฉพาะส่วนที่จำเลยขายเกินราคาหรือริบได้ทั้งหมด เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2839/2516

 

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังมิได้ออกรางวัลให้แก่ผู้ซื้อหนึ่งฉบับ ราคา 100 บาท เกินกว่าราคาที่กำหนดในสลาก 20 บาท อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยและยึดธนบัตรฉบับละ 100 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดจากจำเลยกับสลากกินแบ่งที่จำเลยขายเป็นของกลาง

จำเลยให้การ รับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานขายสลากกินแบ่งที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลาก ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 9 ทวิ , 9 ตรี , 10 ริบเงินส่วนที่ขายเกินราคา 20 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (2) นอกนั้นคืนเจ้าของ

 

โจทก์อุทธรณ์ ขอให้ริบเงินทั้ง 100 บาท ที่จำเลยขายสลากกินแบ่งเกินราคาทั้งหมด

ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยืน

 

โจทก์ฎีกา ขอให้ริบเงินทั้ง 100 บาท ที่จำเลยขายสลากกินแบ่งเกินราคาทั้งหมด

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เงินจำนวน 100 บาท ของกลางเป็นทรัพย์ซึ่งจำเลยได้มาโดยการกระทำความผิดฐานขายสลากกินแบ่งเกินราคา เงินทั้งหมด 100 บาท ย่อมมีส่วนก่อให้เกิดความผิดคดีนี้ขึ้น มิใช่เฉพาะเงินจำนวนส่วนที่เกิน 20 บาทเท่านั้น กรณีจึงเข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (2) ศาลจึงมีอำนาจริบเงินทั้งหมดที่จำเลยได้มาโดยการกระทำความผิด พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบเงินจำนวน 100 บาท ของกลาง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 33 ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
(1) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือ
(2) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิด
เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2839/2516

จำเลยขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังมิได้ออกรางวัลให้แก่ผู้มีชื่อครึ่งฉบับในราคา 5 บาท 50 สตางค์ เกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากครึ่งฉบับ 50 สตางค์ เช่นนี้เงินทั้งจำนวน 5 บาท 50 สตางค์ ย่อมมีส่วนก่อให้เกิดความผิด มิใช่เฉพาะเงินจำนวนส่วนที่เกิน 50 สตางค์ ศาลมีอำนาจริบเงิน 5 บาท 50 สตางค์ ซึ่งเป็นทรัพย์ที่จำเลยได้มาโดยการกระทำความผิด

 

รู้กฎหมายกับทนายความ