หนังสือให้ความยินยอมของทายาท

ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมของทายาทมาแสดงด้วยเสมอ เพราะการตั้งผู้จัดการมรดกจะต้องได้รับความยินยอมของทายาทด้วย

หนังสือให้ความยินยอมของทายาท

ในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

1 มกราคม 2566

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของ………………………………….เจ้ามรดก

ขอทำหนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้าได้ตกลงและยินยอมให้………………………………….เป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้ง………………………………….ให้เป็นผู้จัดการมรดกของ………………………………….เจ้ามรดก  เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ………………………………….ทายาท

ลงชื่อ………………………………….ทายาท