หนังสือให้ความยินยอมของทายาท

ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกจะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมของทายาทมาแสดงด้วยเสมอ เพราะการตั้งผู้จัดการมรดกจะต้องได้รับความยินยอมของทายาทด้วย

หนังสือให้ความยินยอมของทายาท

ทำที่ สำนักงานทนายความ

วันที่ 14 เดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2558

ข้าพเจ้านายชัย ยุติธรรม เป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายช่วย ยุติธรรม ผู้ตาย ขอทำหนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า ข้าพเจ้าได้ตกลงและยินยอมให้นายชอบ ยุติธรรม เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้ตั้งนายชอบ ยุติธรรม เป็นผู้จัดการมรดกของนายช่วย ยุติธรรม ผู้ตาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อนายชัย ยุติธรรม ทายาท

ลงชื่อนายชอบ ยุติธรรม พยาน

ลงชื่อนายชาย ยุติธรรม พยาน

ทนายความ เตรียมสอบตั๋วทนาย