คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

เมื่อเจ้ามรดกตายและทายาทมีเหตุขัดข้องในการจัดการทรัพย์มรดก ทายาทสามารถยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาลได้

ตัวอย่าง คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

ข้อ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องและผู้ตาย

บรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับเจ้ามรดก เช่น เกี่ยวข้องเป็นบุตร คู่สมรสของเจ้ามรดก เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อ 2. สถานะของเจ้ามรดกผู้ตาย

บรรยายวันที่ที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ภูมิลำเนาของเจ้ามรดกในขณะถึงแก่ความตาย (เขตอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ม.4 จัตวา)

ข้อ 3. บรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างทายาทกับเจ้ามรดก ก่อนตายเจ้ามรดกมีทายาทโดยธรรมกี่คน ใครบ้าง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีเครือญาติ

ข้อ 4. บรรยายรายการทรัพย์สินของเจ้ามรดกเท่าที่ทราบ

นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการรวบรวม และยังติดตามสืบหาอยู่

มีพินัยกรรมหรือไม่

ข้อ 5. บรรยายถึงเหตุขัดข้องในการจัดการทรัพย์มรดก เช่น ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เจ้าพนักงานที่ดินปฏิเสธการโอนที่ดินให้ โดยแจ้งว่าจะต้องศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องให้เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลก่อน

ข้อ 6. ระบุความยินยอมของทายาททุกคนที่ตกลงหรือยินยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก รายละเอียดปรากฏตามหนังสือยินยอมของทายาท เอกสารหมายเลขคำร้องหมายเลข 6

ผู้ร้องไม่เคยเป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย

ผู้ร้องจึงขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งตั้งผู้ร้องให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายชอบ ยุติธรรม ผู้ตาย เพื่อให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด