ผู้จัดการมรดก

การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย