หลักทรัพย์ประกันตัว

การขอประกันตัวในกรณีที่ต้องมีหลักประกัน ต้องนำหลักทรัพย์มาวางศาล ตามวงเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา ตามข้อหาหรือฐานความผิดที่ถูกฟ้อง

แม้กฎหมายจะบัญญัติให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนมีสิทธิได้รับการปล่อยชั่วคราวก็ตาม แต่ศาลก็จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต และหนึ่งในนั้นก็คือ ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกันว่ามีหรือไม่ เพียงใด โดยถือตามวงเงินประกันตัวเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว

ทนายความปรึกษากฎหมายกับทนายฟรี

หลักประกันการปล่อยชั่วคราว / วงเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

มาตรา ข้อหาหรือฐานความผิด วงเงินประกัน/บาท
135 กระทำต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใด 40,000
136 ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน 30,000
137 แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 20,000
138 วรรค 1 ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน 30,000
วรรค 2 โดยใช้กำลังประทุษร้าย 40,000
139 ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน 80,000
138 139 ต่อสู้ขัดขวาง ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน 90,000
วรรค 1 มีหรือใช้อาวุธปืนร่วมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 90,000
วรรค 2 อ้างอั้งยี่หรือช่องโจร 150,000
140 วรรค 3 มีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 150,000
ถ้าการกระทำผิดตามมาตรานี้เป็นการกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืน โดยอ้างอั้งยี่หรือซ่องโจร 180,000
141 ถอน ทำให้เสียหาย ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย 40,000
142 ทำให้เสียหาย ทำลาย ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ 50,000
143 คนกลางเรียกรับสินบน 90,000
144 ให้สินบนเจ้าพนักงาน 90,000
145 แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน 30,000
146 สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายเจ้าพนักงาน 30,000
147 เจ้าพนักงานยักยอก 300,000
148 เจ้าพนักงานข่มขืนใจ 500,000
149 เจ้าพนักงานรับสินบน 500,000
150 เจ้าพนักงานกระทำการโดยเห็นแก่สินบนที่เรียกรับ 300,000
151 เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต 300,000
152 เจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการเข้าไปมีส่วนได้เสีย 120,000
153 เจ้าพนักงานจ่ายทรัพย์เกินกว่าที่ควรจ่าย 120,000
154 เจ้าพนักงานทุจริตในการเก็บรายได้ 300,000
155 เจ้าพนักงานทุจริตในการกำหนดราคาทรัพย์สิน 300,000
156 เจ้าพนักงานทุจริตช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี 300,000
157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 120,000
158 เจ้าพนักงานทำให้ทรัพย์หรือเอกสารที่ตนปกครองเสียหาย 100,000
159 เจ้าพนักงานทำอันตรายเครื่องหมายที่ประทับทรัพย์สิน 90,000
160 เจ้าพนักงานใช้ดวงตราหรือรอยตราที่มิชอบ 90,000
161 เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร 120,000
162 เจ้าพนักงานทำเอกสารเท็จ 100,000
163 เจ้าพนักงานเปิดจดหมายหรือโทรเลข 90,000
164 เจ้าพนักงานทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับทางราชการ 90,000
165 เจ้าพนักงานป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่ง 30,000
166 วรรค 1 เจ้าพนักงานละทิ้งงาน 90,000
วรรค 2 ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดิน 120,000
167 ให้สินบนเจ้าพักงานในการยุติธรรม 100,000
168 ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้มาเพื่อให้ถ้อยคำ 10,000
169 ขัดขืนคำบังคับซึ่งให้ส่งทรัพย์หรือเอกสารใด 10,000
170 ขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาลให้มาให้ถ้อยคำในการพิจารณาคดี 20,000
171 ขัดขืนคำสั่งของศาลให้สาบาน 20,000
172 แจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา 40,000
173 แจ้งความเท็จว่ามีการกระทำความผิดอาญา 40,000
174 วรรค 1 แจ้งความเท็จตาม ม.172 , 173 เพื่อแกล้งให้ 40,000
ต้องถูกบังคับ ตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย
172 173 วรรค 2 เพื่อแกล้งให้ต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น 100,000
175 ฟ้องเท็จ 90,000
177 วรรค 1 เบิกความเท็จ 90,000
วรรค 2 เบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญา 100,000
178 แปลข้อความให้ผิดไปในข้อสำคัญ 50,000
179 ทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ 40,000
180 วรรค 2 นำสืบหรือแสดงหลักฐานเท็จในการพิจารณาคดี 100,000
184 ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ 90,000
185 ทำลายพยานหลักฐานหรือเอกสารที่ยื่นต่อศาล 90,000
186 ทำให้เสียหาย ทำลาย ซึ่งทรัพย์สินที่มีคำพิพากษาให้ริบ 50,000
187 ทำให้เสียหาย ทำลาย ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัดเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา 50,000
188 ทำลายเอกสารหรือพินัยกรรม 90,000
189 ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 40,000
190 วรรค 2 หลบหนีโดยแหกที่คุมขังหรือร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 50,000
โดยใช้กำลังประทุษร้าย 90,000
วรรค 3 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรานี้เป็นการกระทำโดย 120,000
หรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด
191 วรรค 1 ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี 90,000
วรรค 2 ถ้าผู้ถูกคุมขังที่หลบหนีต้องคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิต 100,000
หรือมีจำนวน 3 คนขึ้นไป
วรรค 3 ใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีหรือใช้อาวุธปีนหรือวัตถุระเบิด 120,000
ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรานี้เป็นการกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายมีหรือ 150,000
ใช้อาวุธปีนหรือวัตถุระเบิดให้ผู้ถูกคุมขังที่ต้องพิพากษาลงโทษประหารชีวิต 150,000
หลบหนี 150,000
192 ให้พำนักผู้ที่หลบหนี 80,000
197 ใช้กำลังประทุษร้ายหรือให้ประโยชน์เพื่อกีดกันขัดขวางการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงาน 20,000
198 ดูหมิ่นศาล 100,000
199 ซ่อนเร้น ย้าย ทำลายศพ 30,000
200 วรรค 1 เจ้าพนักงานยุติธรรมช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษ 100,000
วรรค 2 ทำเพื่อแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษ 300,000
201 เจ้าพนักงานยุติธรรมเรียกรับสินบน 500,000
202 จ้าพนักงานยุติธรรมกระทำการโดยเห็นแก่สินบน 500,000
203 เจ้าพนักงานขัดขวางเพื่อมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา 80,000
204 วรรค 1 เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น 100,000
วรรค 2 ถ้าผู้ถูกคุมขังต้องคำพิพากษาโทษประหารชีวิต 150,000
205 ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นโดยประมาท 40,000
206 เหยียดหยามศาสนา 100,000
207 ก่อความวุ่นวายในพิธีกรรมทางศาสนา 30,000
208 แต่งกายเป็นพระภิกษุ 30,000
209 วรรค 1 อั้งยี่ 100,000
วรรค 2 ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า 120,000
210 วรรค 1 ซ่องโจร 10,000
วรรค 2 สมคบกระทำความผิดที่มีโทษถึงประหารชีวิต 60,000
214 ประพฤติตนเป็นธุระจัดหาที่พำนัก 80,000
215 วรรค 1 มั่วสุมตั้งแต่ 10 คนก่อความวุ่นวาย 30,000
วรรค 2 ผู้กระทำความผิดคนหนึ่งมีอาวุธ 60,000
วรรค 3 ผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้า 100,000
217 วางเพลิง 100,000
218 วางเพลิงมีเหตุฉกรรจ์ 500,000
220 วรรค 1 ทำให้เกิดเพลิงไหม้ 100,000
วรรค 2 ทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ตาม ม.218 500,000
221 ทำให้เกิดระเบิด 100,000
223 ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อย 80,000
224 วรรค 1 ทำผิดตาม ม.217,218,221,222 เป็นเหตุให้ผู้อื่น 500,000
วรรค 2 รับอันตรายสาหัส 400,000
225 ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท 100,000
226 ทำการใดๆแก่โรงเรือนน่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น 90,000
227 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งวิชาชีพ 90,000
228 วรรค 1 ทำให้เกิดอุทกภัยหรือขัดข้องแก่การใช้น้ำ 90,000
วรรค 2 เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น 100,000
229 ทำให้ทางสาธารณะน่าจะเป็นเหตุอันตรายแก่การจราจร 90,000
230 ก่ออันตรายแก่ทางรถไฟหรือรถราง 100,000
231 ก่ออันตรายแก่เครื่องสัญญาณในการจราจร 100,000
232 ก่ออันตรายแก่ยานพาหนะน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล 100,000
234 กระทำแก่สิ่งที่ใช้ผลิตในการส่งไฟฟ้าหรือน้ำ 90,000
237 เอาของมีพิษเจืออาหาร 120,000
238 วรรค 1 ทำผิดตาม ม.226 ถึง ม.237 เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 300,000
วรรค 2 รับอันตรายสาหัส 120,000
240 ปลอมเงินตรา 300,000
241 แปลงเงินตรา 300,000
242 วรรค 1 ทำให้เหรียญกระษาปณ์มีน้ำหนักลด 100,000
วรรค 2 นำเหรียญกระษาปณ์เข้าในราชอาณาจักร 100,000
244 มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงโดยรู้ 150,000
245 ไม่รู้ว่าเป็นเงินปลอมแปลงหรือแปลงต่อมารู้ยังขืนนำออกใช้ 120,000
246 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา 200,000
249 วรรค 1 ทำบัตรหรือโลหะธาตุ ให้คล้ายคลึงเงินตราหรือจำหน่าย 30,000
วรรค 2 จำหน่ายโดยการนำออกใช้ 80,000
250 ปลอมดวงตราแผ่นดิน 200,000
251 ปลอมดวงตราทบวงการเมือง 100,000
254 ปลอมแสตมป์ 100,000
255 นำดวงตราปลอมเข้าในราชอาณาจักร 120,000
256 นำแสตมป์ที่ใช้ไม่ได้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 40,000
257 ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนแสตมป์อันเกิดจากการกระทำผิดตาม ม.256 80,000
258 ปลอมหรือแปลงตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการส่งสาธารณะ 40,000
259 กระทำความผิดตาม ม.258 เกี่ยวกับตั๋วสำหรับการผ่านเข้าสถานที่ใดๆ 40,000
260 ใช้ ขาย แลกเปลี่ยนตั๋วอันเกิดจากการกระทำความผิดตาม ม.258,259 40,000
261 ทำเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงตั๋ว 40,000
264 ปลอมเอกสาร 50,000
265 ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ 100,000
266 ปลอมเอกสารมีเหตุฉกรรจ์ 150,000
267 แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ 50,000
269 ประกอบวิชาชีพแพทย์ รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ 40,000
270 ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ซึ่งเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบในการค้า 50,000
271 หลอกลวงขายของ 50,000
272 เอาชื่อ รูป เลียนแบบสินค้า 40,000
273 ปลอมเครื่องหมายการค้า 40,000
274 เลียนแบบเครื่องหมายการค้า 40,000
276 วรรค 1 ข่มขืนกระทำชำเรา 200,000
วรรค 2 ทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโทรมหญิง 350,000
277 วรรค 1 ชำเราเด็กหญิงอายุไม่กิน 15 ปี 200,000
วรรค 2 ชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี 350,000
วรรค 3 โทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงไม่ยอม 350,000
277 ทวิ ทำผิดตาม ม.276 ว.1 , 277 ว.1 , ว.2  เป็นเหตุให้
(1) รับอันตรายสาหัส 400,000
(2) ถึงแก่ความตาย 500,000
277 ตรี ทำผิดตาม ม.276 ว.2 , 277 ว.3 เป็นเหตุให้
(1) รับอันตรายสาหัส 500,000
(2) ถึงแก่ความตาย 500,000
278 อนาจารบุคคลอายุกว่า 15 ปี 120,000
279 วรรค 1 อนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 120,000
วรรค 2 โดยใช้กำลังประทุษร้าย 150,000
280 ทำผิดตาม ม.278 , 279 เป็นเหตุให้
(1) รับอันตรายสาหัส 200,000
(2) ถึงแก่ความตาย 500,000
282 วรรค 1 เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น 120,000
วรรค 2 กระทำแก่บุคคลเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี 180,000
วรรค 3 กระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 200,000
283 วรรค 1 เพื่อสำเร็จความใคร่ของผู้อื่น 200,000
วรรค 2 กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี 350,000
วรรค 3 กระทำแก่เด็กไม่เกิน 15 ปี 500,000
283 ทวิ วรรค 1 พาบุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ไป 90,000
วรรค 2 พาบุคคลอายุไม่เกิน 15 ไป 100,000
284 พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ 120,000
286 ดำรงชีพจากหญิงค้าประเวณี 300,000
288 ฆ่าผู้อื่น 500,000
พยายามฆ่าผู้อื่น 300,000
289 ฆ่ามีเหตุฉกรรจ์ 500,000
พยายามฆ่ามีเหตุฉกรรจ์ 300,000
290 วรรค 1 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 180,000
วรรค 2 มีเหตุฉกรรจ์ตาม ม.289 200,000
291 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 120,000
รถยนต์ส่วนบุคคล 120,000
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร 150,000
292 ทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตน 100,000
293 ยุยงเด็กฆ่าตนเอง 90,000
294 ชุลมุนต่อสู้จนเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย 60,000
295 ทำร้าย 40,000
296 ทำร้ายมีเหตุฉกรรจ์ 40,000
297 ทำร้ายสาหัส 120,000
298 ทำร้ายสาหัสมีเหตุฉกรรจ์ 150,000
299 ชุลมุนต่อสูจนเป็นเหตุให้มีบุคคลรับอันตรายสาหัส 30,000
300 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส 50,000
รถยนต์ส่วนบุคคล 100,000
รถยนต์บรรทุก รถรับจ้าง รถโดยสาร 120,000
301 หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก 80,000
302 วรรค 1 ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงยินยอม 90,000
วรรค 2 เป็นเหตุให้หญิงอันตรายสาหัส 100,000
วรรค 3 เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย 120,000
303 วรรค 1 ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงไม่ยินยอม 100,000
วรรค 2 เป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัส 120,000
วรรค 3 เป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย 200,000
306 ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน 9 ปี 50,000
307 ทอดทิ้งบุคคลซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้ 50,000
309 วรรค 1 ข่มขืนใจ 80,000
วรรค 2 ข่มขืนใจมีอาวุธ 90,000
วรรค 3 อ้างอั้งยี่หรือช่องโจร 100,000
310 หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น 80,000
310 ทวิ หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเพื่อให้กระทำการอย่างใด 90,000
311 วรรค 1 ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง 30,000
วรรค 2 ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตาย 120,000
ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังรับอันตรายสาหัส 50,000
312 เอาคนลงเป็นทาส 100,000
312 ทวิ วรรค 1 กระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 120,000
วรรค 2 เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำ
(1) รับอันตรายแก่กาย 200,000
(2) รับอันตรายสาหัส 350,000
(3) ถึงแก่ความตาย 500,000
312 ตรี วรรค 1 โดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหา 90,000
วรรค 2 ถ้ากระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 100,000
313 วรรค 1 เรียกค่าไถ่ 400,000
วรรค 2 ผู้ถูกกักขังรับอันตรายสาหัส 450,000
วรรค 3 ผู้ถูกกักขังถึงแก่ความตาย 500,000
315 คนกลางเรียกทรัพย์สิน 350,000
317 วรรค 1 พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 180,000
วรรค 3 เพื่อหากำไร 200,000
318 วรรค 1 พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี 150,000
วรรค 3 เพื่อหากำไร 180,000
319 วรรค 1 พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปีเพื่อหากำไร โดยผู้เยาว์เต็มใจ 150,000
320 วรรค 1 พาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร 150,000
วรรค 2 เพื่อให้ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยมิชอบ 180,000
322 เปิดผนึกจดหมาย โทรเลขหรือเอกสารของผู้อื่นเพื่อล่วงรู้ 20,000
ข้อความหรือเพื่อนำข้อความออกเปิดเผย
323 เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือ ได้มาโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ 20,000
324 เปิดเผยความลับของผู้อื่นซึ่งล่วงรู้หรือได้มาด้วยเหตุที่เป็นผู้มีตำแหน่ง 20,000
วิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ
326 หมิ่นประมาท 30,000
327 หมิ่นประมาทผู้ตาย 30,000
328 หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา 50,000
334 ลักทรัพย์ 50,000
335 วรรค 1 ลักทรัพย์ อนุมาตราเดียว 90,000
วรรค 2 สองอนุมาตรา 100,000
วรรค 3 ทำต่อโค กระบือ เครื่องกล 120,000
335 ทวิ วรรค 1 ลักพระพุทธรูป 150,000
วรรค 2 กระทำในวัด สำนักสงฆ์ 180,000
336 วรรค 1 วิ่งราวทรัพย์ 90,000
วรรค 2 รับอันตรายแก่กาย 100,000
วรรค 3 รับอันตรายสาหัส 120,000
วรรค 4 ถึงแก่ความตาย 200,000
336 ทวิ ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ 150,000
337 วรรค 1 กรรโชก 90,000
วรรค 2 ขู่จะฆ่าหรือมีอาวุธ 100,000
338 รีดเอาทรัพย์ 120,000
339 วรรค 1 ชิงทรัพย์ตอทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก 150,000
วรรค 2 เข้า ม.335 หรือทำต่อโค 180,000
วรรค 3 รับอันตรายแก่กาย 200,000
วรรค 4 รับอันตรายสาหัส 200,000
วรรค 5 ถึงแก่ความตาย 500,000
339 ทวิ วรรค 1 ชิงทรัพย์ต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก 180,000
วรรค 2 ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรคสอง 200,000
วรรค 3 รับอันตรายแก่กาย 200,000
วรรค 4 รับอันตรายสาหัส 350,000
วรรค 5 ถึงแก่ความตาย 500,000
340 วรรค 1 ปล้นทรัพย์ 200,000
วรรค 2 มีอาวุธ 300,000
วรรค 3 รับอันตรายสาหัส 400,000
วรรค 4 โดยแสดงความทารุณ 400,000
วรรค 5 ถึงแก่ความตาย 500,000
340 ทวิ วรรค 1 ปล้นกระทำต่อทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก 300,000
วรรค 2 ในสถานที่ตาม ม.335 ทวิ วรรคสอง 300,000
วรรค 3 มีอาวุธติดตัว 300,000
วรรค 4 รับอันตรายสาหัส 400,000
วรรค 5 โดยแสดงความทารุณ 500,000
วรรค 6 ถึงแก่ความตาย 500,000
341 ฉ้อโกง 50,000
342 ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น 90,000
343 วรรค 1 ฉ้อโกงประชาชน 90,000
วรรค 2 ต้องด้วย ม.342 100,000
345 ฉ้อโกงค่าอาหาร 5,000
347 ฉ้อโกงการประกันวินาศภัย 90,000
349 โกงผู้รับจำนำ 40,000
350 โกงเจ้าหนี้ 40,000
352 ยักยอก 40,000
353 ยักยอกในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สิน 40,000
354 ยักยอกในฐานะผู้จัดการทรัพย์สิน 90,000
357 วรรค 1 รับของโจร 90,000
วรรค 2 เพื่อค้ากำไร 120,000
วรรค 3 กระทำต่อทรัพย์อันได้มาตาม ม.335 ทวิ 339 ทวิ 340 ทวิ 180,000
358 ทำให้เสียทรัพย์ 50,000
359 ทำให้เสียทรัพย์ต่อเครื่องกล 90,000
360 ทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์ 90,000
360 ทวิ ทำให้เสียทรัพย์ตาม ม.335 ทวิ วรรคแรก 120,000
362 บุกรุก 30,000
363 ยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์ 50,000
365 บุกรุกมีเหตุฉกรรจ์ 90,000