หลักการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง

การเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง เรื่องใดจะต้องทำเป็นอะไร ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บัญญัติไว้ในเรื่องนั้น ๆ การทำคำร้อง คำขอ คำแถลง เรื่องใดควรระบุไว้ตรงมุมบนซ้ายด้วยว่าเป็นคำร้อง คำขอ คำแถลง เรื่องอะไร เพื่อความสะดวกของศาล และของทนายความเอง ในการที่จะตรวจสำนวนคดีนั้นและสำนวนคดีนั้นอยู่ที่ส่วนงานใด

หลักการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง

1. บรรยายว่าขณะที่ยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลงนั้น คดีอยู่ระหว่างการทำอะไร

2. บรรยายเหตุ หรือข้ออ้างที่ต้องยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง โดยการยกข้อเท็จจริงมาประกอบ

3. บรรยายว่าต้องการให้ศาลมีคำสั่งว่าอย่างไร เสร็จแล้วลงท้ายด้วยคำว่า ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ นายชอบ ยุติธรรม ผู้ร้อง

                                            คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายชอบ ยุติธรรม ทนายความโจทก์ เป็นผู้เรียงและเขียน

                                                                            ลงชื่อ นายชอบ ยุติธรรม ผู้เรียงและเขียน

ทนายความ เตรียมสอบตั๋วทนาย