หลักการเขียนคำฟ้องคดีอาญา

แนวทางในการร่างคำฟ้องคดีอาญาจะมีลักษณะที่สั้น กระชัด ทั้งต้องบรรยายฟ้องให้ครบองค์ประกอบของความผิดนั้น ๆ ด้วย

ส่วนที่ 1.

บรรยายสถานะของโจทก์ สถานะของจำเลย

(เช่นเดียวกับคดีแพ่ง หากเป็นนิติบุคคล หรือมีการกระทำการแทน หรือมีการมอบอำนาจ ถ้าไม่มีก็เริ่มต้นคำฟ้องในส่วนที่ 2. ได้เลย)

ส่วนที่ 2. บรรยายวัน เวลาที่มีการกระทำความผิด ว่าเกิดเหตุเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลากลางวัน จำเลยได้บังอาจกระทำความผิดต่อกฎหมายอันเป็นความผิดทางอาญากล่าวคือ____________________ (ระบุให้ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา มาตรา 158 (5) คือ การกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดข้อเท็จจริง และรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลา และสถานที่ ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี / ในคดีหมิ่นประมาท ถ้อยคำพูด หนังสือ ภาพขีดเขียน หรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหมิ่นประมาทให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาท้ายฟ้อง) ____________________

ส่วนที่ 3. บรรยายถึงการกระทำของจำเลยว่าเป็นความผิดข้อหาหรือฐานความผิดอะไร และการกระทำนั้นทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไร

ส่วนที่ 4.

เหตุเกิดที่ ตำบล/แขวงบางยี่ขัน อำเภอ/เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 5.

5.1 โจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์ไว้ต่อพนักงานสอบสวน เพราะประสงค์จะดำเนินคดีเอง หรือ

5.2 โจทก์ได้ร้องทุกข์ไว้ต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจบางยี่ขัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ข้อ 10 เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 4

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ทนายความ เตรียมสอบตั๋วทนาย