หลักการเขียนคำขอท้ายฟ้องคดีอาญา

คำขอท้ายคำฟ้องคดีอาญา เฉพาะผู้เสียหายและพนักงานอัยการเท่านั้นที่ลงลายมือชื่อได้ ทนายความจะลายมือชื่อไม่ได้ จะมีผลในเรื่องอำนาจฟ้อง

ส่วนที่ 1. ให้ระบุชื่อของกฎหมาย และเลขมาตรา ที่จะขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม.158 (6) เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 หรือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เป็นต้น

ส่วนที่ 2. ข้อความว่า ขอให้ศาลออกหมาย ให้เติมคำว่า นัดและเรียก และทำเครื่องหมายตกเติมต่อจากคำว่า จำเลยมา โดยเติมข้อความว่า ไต่สวนมูลฟ้อง ไว้ก่อนคำว่า พิจารณาพิพากษา

(คดีอาญา ถ้าผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องเอง ศาลต้องนัดไต่สวนมูลฟ้องก่อนที่จะประทับรับฟ้อง ต่างกับกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดี ศาลจะประทับรับฟ้องไว้เลย และนัดให้จำเลยให้การต่อสู้คดีและสืบพยานโจทก์เป็นนัดแรก เนื่องจากคดีได้ผ่านการสอบสวนของพนักงารสอบสวนมาแล้ว)

ส่วนที่ 3. เป็นรายละเอียด ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 นั้น ถ้าเป็นคดีที่ฟ้องขอให้ลงโทษทางอาญาเพียงอย่างเดียวโดยทั่ว ๆ ไป ในส่วนนี้ไม่ต้องระบุอะไร

ส่วนที่ 4. ให้เติมจำนวนสำนวนคำฟ้องตามจำนวนจำเลย

ส่วนที่ 5. ให้ลงลายมือชื่อโจทก์ คดีอาญาต้องเป็นตัวโจทก์เอง หรือผู้รับมอบอำนาจโจทก์เท่านั้น เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอท้ายฟ้องนี้ ทนายความโจทก์ลงลายมือชื่อแทนโจทก์ไม่ได้

ด้านหลังของคำขอท้ายฟ้องอาญา ใส่เหมือนคำขอท้ายฟ้องแพ่ง

ทนายความ เตรียมสอบตั๋วทนาย