หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดี

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดี

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ สำนักงานทนายความ

วันที่ 1 มกราคม 2559

          ข้าพเจ้านายชอบ ยุติธรรม อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 436 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ตำบล/แขวงบางยี่ขัน อำเภอ/เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

          ขอมอบอำนาจให้นายช่วย ยุติธรรม อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 436 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ตำบล/แขวงบางยี่ขัน อำเภอ/เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าได้ ดังต่อไปนี้

1. ให้ดำเนินคดีกับ                    ต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

2. แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ให้นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

3. แต่งตั้งทนายความให้ดำเนินคดี และดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในศาล ไปในทางจำหน่ายสิทธิของข้าพเจ้าได้ เช่น ยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือการใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่

4. รับเงินหรือสิ่งของจากศาลหรือคู่ความ

          การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ นายชอบ ยุติธรรม ผู้มอบอำนาจ

(นายชอบ ยุติธรรม)

ลงชื่อ นายช่วย ยุติธรรม ผู้รับมอบอำนาจ

( นายช่วย ยุติธรรม )

ลงชื่อ                    พยาน

(                    )

ลงชื่อ                    พยาน

(                    )

เตรียมสอบตั๋วทนายกับทนายความ