หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง

กฎหมายกำหนดให้ผู้รับจำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้จำนองชำระหนี้ก่อน จึงจะมีอำนาจฟ้องคดีให้บังคับจำนอง ยึดทรัพย์สินออกที่จำนองขายทอดตลาดได้

ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง

สำนักงานทนายความ

วันที่ 1 มกราคม 2560

เรื่อง ขอให้ชำระหนี้และบังคับจำนอง

เรียน นายหนึ่ง ยุติธรรม

          เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านได้จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 12345 เลขที่ดิน 67 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ไว้กับนายสอง ยุติธรรม เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยตกลงจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจำนอง ซึ่งท่านได้รับเงินกู้จำนวนดังกล่าวไปครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญา

          ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนด 1 ปี ท่านไม่ชำระหนี้ให้แก่นายสอง ยุติธรรม ผู้รับจำนองเลย ดังนั้น นายสอง ยุติธรรม จึงไม่มีความประสงค์ที่จะให้ท่านกู้เงินและจำนองที่ดินอีกต่อไป

          ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายสอง ยุติธรรม จึงขอให้ท่านชำระเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ หากท่านเพิกเฉย ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องดำเนินการฟ้องบังคับจำนองที่ดินดังกล่าวต่อศาล เพื่อยึดที่ดินจำนองดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามกฎหมายต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 

( นายชอบ ยุติธรรม )

ทนายความผู้รับมอบอำนาจ

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 728  เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้

วรรคสอง  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีผู้จำนองซึ่งจำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นต้องชำระ ผู้รับจำนองต้องส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวให้ผู้จำนองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ ถ้าผู้รับจำนองมิได้ดำเนินการภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนั้น ให้ผู้จำนองเช่นว่านั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชำระ ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาสิบห้าวันดังกล่าว

 

เตรียมสอบตั๋วทนายกับทนายความ