ยกฟ้องเพราะไม่ปิดอากรแสตมป์ จะฟ้องใหม่ได้หรือไม่

โจทก์ได้ฟ้องจำเลยขอให้ศาลบังคับปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย 2 ฉบับ ศาลพิพากษายกฟ้องคดีเสร็จเด็ดขาด โดยเหตุว่าสัญญา 2 ฉบับที่โจทก์อ้างไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ ตามประมวลรัษฎากร รับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ โจทก์ได้นำสัญญา 2 ฉบับดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดอากรแสตมป์เป็นการถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วจึงนำมาฟ้องใหม่ ขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายเช่นเดียวกับคดีก่อน ดังนี้คดีของโจทก์ต้องห้ามมิให้รื้อร้องฟ้องใหม่อีกเป็นฟ้องซ้ำ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  578/2492

ป.รัษฎากร มาตรา 118

ป.วิ.พ. มาตรา 85, 86, 148

ความว่า โจทก์ในคดีนี้เคยฟ้องจำเลยในคดีนี้มาครั้งหนึ่งแล้วโดยขอให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย ศาลจังหวัดภูเก็ตพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่าโจทก์อ้างและส่งเอกสารสัญญาสองฉบับต่อศาล แต่ศาลเห็นว่าเอกสารฉบับนั้น ปิดอากรแสตมป์ไม่บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีไม่ได้จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้ทำสัญญาตามฟ้องโจทก์ คดีโจทก์ไม่มีทางชนะ คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

บัดนี้ โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีขึ้นใหม่ อ้างว่าโจทก์ผู้ทรงตราสารได้นำตราสารสัญญา 2 ฉบับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดอากรแสตมป์เป็นการถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว จึงขอฟ้องใหม่ ขอให้บังคับจำเลยไปทำหนังสือซื้อขายที่ดินเช่นเดียวกับคดีแรก จำเลยตัดฟ้องว่าเป็นการฟ้องซ้ำ ศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นการฟ้องซ้ำพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์เห็นว่าไม่เป็นการฟ้องซ้ำ พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ได้ฟ้องจำเลย ขอให้ศาลบังคับปฏิบัติตามสัญญา 2 ฉบับนี้ครั้งหนึ่งแล้ว ศาลพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้วให้ยกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่าที่ศาลอ้างว่าสัญญา 2 ฉบับที่โจทก์อ้างใช้เป็นหลักฐานในคดีไม่ได้ เพราะไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์นั้นเป็นแต่เพียงข้อวินิจฉัยของศาลในการรับฟังพยานหลักฐาน นับเนื่องอยู่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาความตามอำนาจของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 85, 86 โดยศาลเห็นว่าเอกสารที่โจทก์อ้าง เป็นพยานหลักฐานรับฟังไม่ได้ ศาลจึงปฏิเสธไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐานนั้น การที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดำเนินคดีของตนโดยบกพร่องในการยื่น หรือเสนอพยานหลักฐานจนเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องคดี จนคดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว แล้วจะยื่นฟ้องใหม่อ้างว่าในคราวนี้ได้เตรียมพยานหลักฐานเพื่อเสนอใหม่โดยครบถ้วนแล้วนั้น คดีความก็หาความยุติไม่ได้ มาตรา 148 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้บัญญัติห้ามไว้ในมาตรานี้ข้อความที่ว่าในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันนั้น เห็นว่าเหตุที่ศาลอาศัยในการรับฟังหรือชั่งน้ำหนักคำพยานหลักฐานนั้น ย่อมต้องมีอยู่ทุกคดี เป็นเหตุอย่างเดียวกันที่ศาลจะต้องพิเคราะห์คดีของโจทก์จึงต้องห้ามมิให้รื้อร้องฟ้องใหม่อีก

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง