ทนายความ จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดนครสวรรค์
ทนายนครสวรรค์

ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ศาลแขวงนครสวรรค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ มี 15 อำเภอ
1. อำเภอเมืองนครสวรรค์
2. อำเภอโกรกพระ
3. อำเภอชุมแสง
4. อำเภอหนองบัว
5. อำเภอบรรพตพิสัย
6. อำเภอเก้าเลี้ยว
7. อำเภอตาคลี
8. อำเภอท่าตะโก
9. อำเภอไพศาลี
10. อำเภอพยุหะคีรี
11. อำเภอลาดยาว
12. อำเภอตากฟ้า
13. อำเภอแม่วงก์
14. อำเภอแม่เปิน
15. อำเภอชุมตาบง