ทนายความ จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เลขที่ 70-72 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ทนายความจังหวัดกำแพงเพชร
ทนายกำแพงเพชร

ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร มี 11 อำเภอ
1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร
2. อำเภอไทรงาม
3. อำเภอคลองลาน
4. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
5. อำเภอคลองขลุง
6. อำเภอพรานกระต่าย
7. อำเภอลานกระบือ
8. อำเภอทรายทองวัฒนา
9. อำเภอปางศิลาทอง
10. อำเภอบึงสามัคคี
11. อำเภอโกสัมพีนคร