ค่าอุปการะเลี้ยงดู

การฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ในเมื่อฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่จะต้องช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร แต่ไม่ช่วยเหลือ บุคคลนั้นจึงมีความจำเป็นต้องฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

1. กรณีที่ชายหญิงจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ชายหรือหญิงจะตั้งทนายความฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ และยังสามารถฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้อีกด้วย

2. กรณีที่ชายหญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ และถ้าจะตั้งทนายความฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร จะต้องฟ้องขอให้บิดารับเด็กเป็นบุตรมาพร้อมกันด้วย

 

การกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดู

ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยา หรือระหว่างบิดามารดากับบุตรนั้น สามารถเรียกจากกันได้ในเมื่อฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดูไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดู หรือได้รับการอุปการะเลี้ยงดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพ ค่าอุปการะเลี้ยงดูนี้ ศาลอาจให้เพียงใด หรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้มีหน้าที่ต้องให้ ฐานะของผู้รับ และพฤติการณ์ต่างๆ

 

การขอเปลี่ยนแปลงค่าอุปการะเลี้ยงดู

ถ้าพฤติการณ์ รายได้ หรือฐานะของคู่กรณีได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้มีส่วนได้เสียอาจขอให้ศาลสั่งแก้ไขในเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู โดยให้เพิกถอน ลด เพิ่ม หรือกลับให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูอีกก็ได้

ในกรณีที่ศาลพิพากษาไม่ให้ค่าอุปการะเลี้ยงดู เพราะเหตุแต่เพียงอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ในขณะนั้น หากพฤติการณ์ รายได้ หรือฐานะของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป และพฤติการณ์รายได้ หรือฐานะของผู้เรียกร้องอยู่ในสภาพที่ควรได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดู ผู้เรียกร้องอาจร้องขอให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำสั่งในคดีนั้นใหม่ได้

 

การกำหนดวิธีการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู

ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นให้ชำระเป็นเงินโดยวิธีชำระเป็นครั้งคราวตามกำหนด เว้นแต่จะตกลงกันให้ชำระเป็นอย่างอื่น หรือโดยวิธีอื่น ถ้าไม่มีการตกลงกันและมีเหตุพิเศษ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอและศาลเห็นสมควร จะกำหนดให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นอย่างอื่นหรือโดยวิธีอื่น โดยจะให้ชำระเป็นเงินด้วยหรือไม่ก็ได้ ในกรณีมีเหตุพิเศษและศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์แก่บุตร จะกำหนดให้บุตรได้รับการอุปการะเลี้ยงดูโดยประการใดๆ นอกจากที่คู่กรณีตกลงกัน หรือนอกจากที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอก็ได้

 

เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแล้วไม่ชำระหรือชำระไม่ครบ อาจต้องถูกบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน แต่ถ้าค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระ เนื่องจากมีการตกลงชำระเป็นงวดๆ ก็จะยังบังคับคดีไม่ได้จนกว่าจะถึงกำหนด