ค่าทนายความ

สำนักงานทนายความของเราคิดค่าทนายความในอัตราที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลกับการทำหน้าที่

สำนักงานทนายความทุกแห่งจะไม่มีการกำหนดอัตราค่าทนายความที่แน่นอนว่าจะเรียกเท่าใด เพราะในแต่ละคดีจะไม่เหมือนกัน จึงต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไป และเนื่องจากมีพระราชบัญญัติทนายความ ห้ามประกาศหรือโฆษณาอัตราค่าจ้างว่าความ หากฝ่าฝืนก็จะผิดมรรยาททนายความ อาจถูกตักเตือน ถูกลงโทษพักหรือถอนจากการเป็นทนายความได้

ก่อนที่จะคิดค่าทนายความได้นั้น ทนายจะต้องให้ตัวความเล่าข้อเท็จจริงคร่าวๆก่อน แล้วถึงจะให้ความเห็นทางกฎหมาย แล้วค่อยมากำหนดค่าทนายความกันทีหลัง

การคิดค่าทนายความจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาท ความหนักเบาของข้อหาและโทษ ความสลับซับซ้อน ความยากง่ายของคดี จำนวนพยานที่จะต้องนำสืบ ความเสี่ยงของทนาย ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ระยะเวลาการดำเนินคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั้งมีคำพิพากษา

โดยทั่วไปแล้วมักจะคิดค่าทนายความเป็นอัตราร้อยละ 10 – 20 ของทุนทรัพย์ในคดี หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน ซึ่งค่าทนายความในแต่ละคดีคงจะไม่น้อยกว่า 10,000 บาท โดยจะเรียกค่าทนายความไปทีละชั้นศาล ไม่คิดทีเดียวทั้งสามศาล เนื่องจากคดีอาจจบแค่ศาลชั้นต้นเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา

ค่าทนายความนั้นจะชำระครั้งเดียวหมดเลย หรือจะแบ่งชำระเป็นงวดๆก็ได้ ซึ่งก็แล้วแต่จะตกลงกัน

ทนายความก็ต้องกินต้องใช้ ค่าว่าความก็ไม่ใช่จะได้เต็มๆ แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี หากเรียกแล้วทนายขาดทุน เข้าเนื้อแล้วก็จะไม่คุ้มค่ากับการทำงาน

ซึ่งไม่ว่าทนายจะเรียกค่าทนายความเท่าไหร่ก็ตาม ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของตัวความ