คำแถลงขอส่งหมายและปิดหมาย

เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยก็จะต้องทำคำแถลงขอส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องด้วยเสมอ เพื่อให้จำเลยทราบว่าตนถูกฟ้องและต้องยื่นคำให้การภายในกำหนด

คำแถลงขอส่งหมายและปิดหมาย (ข้ามเขต)

ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้

เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำเนาเป็นที่แน่นอนตามคำฟ้องของโจทก์ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลย เอกสารท้ายคำแถลงนี้

ดังนั้นในการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย หากส่งไม่ได้เพราะไม่พบตัวจำเลย หรือไม่มีผู้รับไว้แทนโดยชอบ ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานศาล ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลย แทนการส่งหมายโดยวิธีธรรมดาด้วย

อนึ่ง เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่ง โจทก์จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพ ได้โปรดมีหนังสือถึงศาลดังกล่าว ขอให้จัดส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยแทนศาลนี้ด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ลงชื่อ นายดนตร์ ทนายความโจทก์
คำแถลงฉบับนี้ข้าพเจ้า นายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์
ลงชื่อ นายดนตร์ ผู้เรียงและพิมพ์

คำแถลงขอส่งหมายทางไปรษณีย์

ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้

เนื่องจากจำเลยมีภูมิลำเนาเป็นที่แน่นอนตามคำฟ้องของโจทก์ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลย เอกสารท้ายคำแถลงนี้

โจทก์จึงขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพ ขออนุญาตส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แทนการให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง โดยโจทก์ยินดีเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

คำแถลงขอส่งหมายทางส่งหมายไปยังเรือนจำ

ข้อ 1. คดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้

เนื่องจากจำเลยถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 7 และยังไม่ได้รับการปล่อยตัว โดยจำเลยถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จึงถือเป็นภูมิลำเนาของจำเลย ตามกฎหมายรายละเอียดปรากฎตามหนังสือรับรองว่าจำเลยถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 6 หรือเอกสารท้ายคำแถลงฉบับนี้

ดังนั้นในการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย หากส่งไม่ได้เพราะไม่พบตัวจำเลยหรือไม่มีผู้ใดรับไว้แทนโดยชอบ ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร อันถือเป็นภูมิลำเนาของจำเลย แทนการส่งหมายโดยวิธีธรรมดาด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต