คำแถลงขอส่งคำบังคับ

ถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษามาฟังคำพิพากษาแล้วเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องยื่นคำแถลงขอให้ศาลออกคำบังคับและส่งคำบังคับ แต่หากลูกหนี้ไม่ทราบคำพิพากษา ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ต้องส่งคำบังคับให้ลูกหนี้ทราบก่อนออกหมายบังคับคดี

คำแถลงขอออกคำบังคับและส่งคำบังคับ

ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามคำฟ้องของโจทก์ แต่เนื่องจากจำเลยไม่ได้มาฟังคำพิพากษาในวันดังกล่าว จำเลยจึงยังไม่ทราบคำพิพากษาของศาล

โจทก์จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ส่งคำบังคับให้จำเลยทราบและปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยโจทก์ยินดีเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

อนึ่ง ในการส่งคำบังคับดังกล่าว หากไม่พบตัวจำเลยหรือไม่มีผู้ใดรับไว้แทนโดยชอบ ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ปิดคำบังคับไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ม.272 ถ้าศาลได้พิพากษาหรือมีคำสั่งอย่างใดซึ่งจะต้องมีการบังคับคดีก็ให้ศาลมีคำบังคับกำหนดวิธีที่จะปฏิบัติตามคำบังคับในวันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งและเจ้าพนักงานศาลส่งคำบังคับนั้นไปยังลูกหนี้ตามคำพิพากษา เว้นแต่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้อยู่ในศาลในเวลาที่ศาลมีคำบังคับนั้น และศาลได้สั่งให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ