คำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม

เมื่อยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลแล้ว แต่ยังมีพยานที่ยังจะต้องสืบอีก ก็สามารถยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

ตัวอย่างคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม

ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้นัดพิจารณา ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันนี้

เนื่องจากโจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลไว้แล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โจทก์จึงขออนุญาตยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รวม 2 อันดับ โดยโจทก์ได้แนบบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1  มาพร้อมคำแถลงนี้แล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ____________________ผู้แถลง

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้า____________________ทนายความโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ____________________ผู้เรียงและพิมพ์

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 88 วรรค 2 ถ้าคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ให้ยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาล พร้อมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสำเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมดังกล่าวได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสืบพยาน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 229/1 วรรค 3 เมื่อระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ได้สิ้นสุดลง ถ้าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานไว้แล้วมีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่าตนไม่สามารถทราบได้ว่าต้องนำพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบหรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่างได้มีอยู่ หรือมีเหตุสมควรอื่นใด หรือถ้าคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดซึ่งมิได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานเช่นว่านั้นแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ คู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้น อาจร้องขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานดังกล่าวต่อศาล พร้อมกับบัญชีระบุพยานหลักฐานและสำเนาบัญชีระบุพยานหลักฐานนั้นไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนเสร็จสิ้นการสืบพยานของฝ่ายนั้นสำหรับกรณีที่คู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานไว้แล้ว หรือก่อนเสร็จสิ้นการพิจารณาสำ หรับกรณีที่คู่ความหรือบุคคลเช่นว่านั้นไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานและถ้าศาลเห็นว่าจำเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานดังกล่าว เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม ให้ศาลมีอำนาจอนุญาตให้สืบและรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้

ทนายความ เตรียมสอบตั๋วทนาย