คำแถลงขอยื่นสำเนาบัตรประจำตัวทนายความฉบับใหม่

เมื่อเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายในคดีแล้ว และต่อมาบัตรประจำตัวทนายความของเราได้หมดอายุลง (บัตรประเภท 2 ปี) หรือถึงกำหนดเปลี่ยนบัตรแล้ว (บัตรประเภทตลอดชีพ กรณีครบ 6 ปี) ถ้าหากเรายังต้องการที่จะทำหน้าที่เป็นทนายในคดีต่อไป เราจะต้องไปทำเรื่องขอต่ออายุบัตรหรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวทนายความที่สภาทนายความ เพื่อนำบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความฉบับใหม่นั้นมายื่นแสดงต่อศาล โดยเราจะต้องยื่นคำแถลงขอยื่นสำเนาบัตรประจำตัวทนายความฉบับใหม่ พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวทนายความฉบับใหม่นั้นไปด้วย

ตัวอย่างคำแถลงขอยื่นสำเนาบัตรประจำตัวทนายความฉบับใหม่

ข้อ 1. คดีนี้ จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแล้วในวันนี้

เนื่องจากบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ ของทนายจำเลยฉบับเดิมได้หมดอายุลงหรือถึงกำหนดเปลี่ยนบัตรแล้ว และทนายจำเลยได้ทำการต่ออายุและเปลี่ยนบัตรประจำตัวทนายความฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว

ทนายจำเลยจึงมีความประสงค์ขอยื่นสำเนาบัตรประจำตัวทนายความฉบับใหม่ เพื่อทำหน้าที่เป็นทนายจำเลยต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสารท้ายคำแถลงฉบับนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ นายดนตร์ ทนายความจำเลย

คำแถลงฉบับนี้ข้าพเจ้า นายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ นายดนตร์ ผู้เรียงและพิมพ์