คำแถลงขอคัดถ่ายคำพิพากษา

เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาแล้ว คู่ความสามารถยื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาได้ เพื่อให้เป็นหลักฐาน หรือเพื่อทำคำฟ้องอุทธรณ์ คำฟ้องฏีกาได้

คำแถลงขอคัดถ่ายคำพิพากษา

ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดมีคำพิพากษาแล้วในวันนี้ รายละเอียดปรากฏตามสำนวนศาลแล้วนั้น

โจทก์มีความประสงค์ที่จะขอคัดหรือถ่ายสำเนาคำพิพากษาดังกล่าว โดยโจทก์ยินดีเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ขอศาลได้โปรดอนุญาต ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

คำแถลงขอคัดถ่ายคำพิพากษา (ขอให้รับรองสำเนาและขอใบสำคัญเพื่อแสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งได้ถึงที่สุดแล้ว)

ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้โปรดมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดปรากฏตามสำนวนศาลแล้วนั้น

โจทก์มีความประสงค์ที่จะขอคัดหรือถ่ายสำเนาคำพิพากษาดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ และใบสำคัญเพื่อแสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งได้ถึงที่สุดแล้ว จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยโจทก์ยินดีเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ขอศาลได้โปรดอนุญาต ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ทนายความ เตรียมสอบตั๋วทนาย