คำสาบานตนในศาล

ก่อนที่พยานจะเบิกความต่อศาล พยานทุกคนจะต้องกล่าวคำสาบานตนต่อหน้าศาลตามศาสนา ว่าจะให้การตามความสัตย์จริงเสียก่อน ซึ่งจะมีตัวอย่างคำสาบานให้ดูอยู่แล้ว หากพยานอ่านไม่ออกหรือมองเห็นตัวหนังสือไม่ชัดเจน ก็อาจจะขอให้ทนายความช่วยอ่านให้ฟัง แล้วพูดตามก็ได้

ตัวอย่างคำสาบานของศาสนาพุทธ

ข้าพเจ้าขอสาบานตนต่อพระแก้วมรกต เจ้าพ่อหลักเมือง พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่า ข้าพเจ้าจะเบิกความต่อศาลด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้น หากข้าพเจ้าเอาความเท็จมากล่าวแม้แต่น้อย ขอภยันตรายและความวิบัติทั้งปวงจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าโดยพลัน หากข้าพเจ้ากล่าวความจริงต่อศาล ขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ

ตัวอย่างคำสาบานของศาสนาคริสต์

ข้าพเจ้าขอสาบานตนต่อพระเยซูเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะเบิกความต่อศาลด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้น หากข้าพเจ้านำความเท็จมากล่าวแม้แต่น้อย ขอภยันตรายและความวิบัติทั้งปวงจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าโดยพลัน หากข้าพเจ้ากล่าวความจริงต่อศาล ขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญ

ตัวอย่างคำสาบานของศาสนาอิสลาม

ข้าพเจ้าขอสาบานตนต่อพระอัลเลาะห์ว่า ข้าพเจ้าจะเบิกความต่อศาลด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้น หากข้าพเจ้านำความเท็จมากล่าว ขอองค์พระอัลเลาะห์ทรงโปรดลงโทษข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ากล่าวความจริงต่อศาล ขอองค์พระอัลเลาะห์ทรงโปรดตอบแทนข้าพเจ้า ด้วยความดีงามทั้งหลายด้วย

ตัวอย่างคำสาบานเป็นภาษาอังกฤษ

The evidence that I shall give to the court shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. (So help me God)