คำร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

เมื่อทายาทไม่อาจจะทราบได้แน่ว่าบุคคลใดเป็นตายร้ายดีอย่างไร สามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญได้ หากเข้าหลักเกณ์ตามกฎหมาย เพื่อทายาทจะได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับบุคคลนั้นได้

คำร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

ข้อ 1. สถานะของผู้ร้อง กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับบุคคลที่จะขอให้เป็นคนสาบสูญ เช่น เป็นคู่สมรส , เป็นบุตร เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 1 เช่น ใบสำคัญการสมรส , ใบสูติบัตร , สำเนาทะเบียนบ้าน

ข้อ 2. กล่าวถึงข้อเท็จจริง เหตุการณ์ที่บุคคลที่จะขอให้เป็นคนสาบสูญหายไปโดยละเอียด ระบุวันเดือนปี เวลา สถานที่ อ้างเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 2

ข้อ 3. กล่าวถึงการดำเนินการของผู้ร้อง หรือผู้เกี่ยวข้องที่ได้ติดตามหาบุคคลที่จะขอให้เป็นคนสาบสูญ มาโดยตลอดและทราบความคืบหน้าประการใดบ้าง ครั้งสุดท้ายทราบเหตุอย่างไรบ้าง อ้างเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 3

ข้อ 4. กล่าวถึงระยะเวลาที่บุคคลที่จะขอให้เป็นคนสาบสูญ อยู่ในเหตุการณ์ภัยพิบัติ หรือวันเวลาที่หายไป แล้วแต่กรณี ว่าระยะเวลาล่วงเลยไปครบตามหลักเกณฑ์แล้วหรือไม่ เช่น 2 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.61 )

ข้อ 5. ด้วยเหตุดังได้ประทานกราบเรียนต่อศาลข้างต้น ผู้ร้องจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ นายชอบ ยุติธรรม เป็นคนสาบสูญ เพื่อที่ผู้ร้องจะได้ใช้สิทธิในฐานะทายาทดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ทนายความ เตรียมสอบตั๋วทนาย