คำร้องขอใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

คำร้องขอให้ศาลนั่งพิจารณาคดีทางออนไลน์

ข้อ 1. คดีนี้ ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาลในวันนี้

ผู้ร้องจึงมีความประสงค์ขอใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อลดการเดินทางมาศาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ของทนายผู้ร้อง Line ID : don_lawgeneration หมายเลขโทรศัพท์ 086-399-9389  และของผู้ร้อง Line ID : lawgeneration  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้อง : 000-000-0000

เนื่องจากปัจจุบันทนายผู้ร้องอาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 000 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และปัจจุบันผู้ร้องอาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 000 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อลดการเดินทางมาศาล ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ  นายดนตร์  ทนายความผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ข้าพเจ้า นายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ ทนายผู้ร้อง เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ นายดนตร์ ผู้เรียงและพิมพ์