คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง คำให้การ

ตัวอย่างคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง / คำให้การ

ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้นัดพิจารณาเพื่อการ ไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันที่…………………………

เนื่องจากคำฟ้องของโจทก์ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โจทก์จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ดังนี้ ตามคำฟ้องหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 20 ข้อที่ 2 ซึ่งมีข้อความเดิมว่า “…………………………………………..” โดยโจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น “…………………………………………..”

ส่วนข้อความอื่นๆ นอกจากที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนี้ โจทก์ขอถือตามคำฟ้องเดิมทุกประการ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ………………………………….โจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า………………………………….ทนายความโจทก์ เป็นผู้เรียงและเขียน

ลงชื่อ………………………………….ผู้เรียงและเขียน

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 179  โจทก์หรือจำเลยจะแก้ไขข้อหา ข้อต่อสู้ ข้ออ้าง หรือข้อเถียงอันกล่าวไว้ในคำฟ้องหรือคำให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้
วรรคสอง  การแก้ไขนั้น โดยเฉพาะอาจเป็นการแก้ไขในข้อต่อไปนี้
(1) เพิ่ม หรือลด จำนวนทุนทรัพย์ หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทในฟ้องเดิม หรือ
(2) สละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อ หรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติม หรือเสนอคำฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หรือ
(3) ยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่ เป็นข้อแก้ข้อหาเดิม หรือที่ยื่นภายหลัง หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้ออ้าง หรือข้อเถียงเพื่อสนับสนุนข้อหา หรือเพื่อหักล้างข้อหาของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
วรรคสาม  แต่ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดเสนอคำฟ้องใดต่อศาล ไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติมหรือฟ้องแย้ง ภายหลังที่ได้ยื่นคำฟ้องเดิมต่อศาลแล้ว เว้นแต่คำฟ้องเดิมและคำฟ้องภายหลังนี้จะเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้

มาตรา 180  การแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การที่คู่ความเสนอต่อศาลไว้แล้ว ให้ทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลก่อนวันชี้สองสถาน หรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถาน เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ก่อนนั้น หรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อย