คำร้องขอหมายเรียกพยาน

คู่ความฝ่ายใดจะสืบพยานที่เป็นพยานหมาย จะต้องยื่นคำร้องขอหมายเรียกพยานก่อนที่จะสืบพยาน เพื่อให้ศาลออกหมายเรียกให้พยานมาเบิกความต่อศาลในวันนัดสืบพยาน

ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา

เนื่องจากพยานตามบัญชีระบุพยานโจทก์ ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 อันดับที่ 4 เป็นพยานบุคคล ซึ่งโจทก์ไม่สามารถพามาศาลเองได้ (หรือเป็นพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลย/บุคคลภายนอก ซึ่งโจทก์ไม่สามารถนำมาศาลได้เอง)

โจทก์จึงขอศาลได้โปรดออกหมายเรียกพยานบุคคล (หรือพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ) ดังกล่าว ให้มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ด้วย และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โจทก์ขออนุญาตนำหมายเรียกพยานดังกล่าวไปส่งให้แก่พยานด้วยตนเอง ขอศาลได้โปรดอนุญาต ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด