คำร้องขอรวมพิจารณา

เมื่อมูลความแห่งคดีเกี่ยวเนื่องกันคู่ความอาจยื่นคำร้องขอรวมพิจารณาคดีเข้าด้วยกันได้เพื่อความสะดวกในการพิจารณาคดีของศาล

คำร้องขอรวมพิจารณา

ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นายชอบ ยุติธรรม ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยในคดีนี้ เป็นคดีหมายเลขดำที่ 1234 ในข้อหาหรือฐานความผิดเดียวกันกับคดีนี้ มูลเหตุในคดีนี้และคดีดังกล่าวเป็นมูลเหตุเดียวกัน มีจำเลยเป็นคน ๆ เดียวกัน และเกิดจากการกระทำของจำเลยในครั้งเดียวกัน พยานในบัญชีระบุพยานเป็นพยานชุดเดียวกัน คดีนี้และคดีหมายเลขดำที่ 1234 จึงมีมูลความแห่งคดีที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งหากได้รวมการพิจารณาคดีทั้งสองเข้าด้วยกันแล้ว จะเป็นการสะดวกและรวดเร็วต่อการพิจารณาคดีของศาล

โจทก์จึงขอศาลได้โปรดนำสำนวนคดีนี้ไปรวมพิจารณากับสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 1234 ด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ม.28 ถ้ามีคดีหลายเรื่องค้างพิจารณาอยู่ในศาลเดียวกันหรือในศาลชั้นต้นสองศาลต่างกัน และคู่ความทั้งหมด หรือแต่บางฝ่ายเป็นคู่ความรายเดียวกัน กับทั้งการพิจารณาคดีเหล่านั้น ถ้าได้รวมกันแล้ว จะเป็นการสะดวก หากศาลนั้นหรือศาลหนึ่งศาลใดเหล่านั้นเห็นสมควรให้พิจารณาคดีรวมกัน หรือหากคู่ความทั้งหมดหรือแต่บางฝ่ายมีคำขอให้พิจารณาคดีรวมกันโดยแถลงไว้ในคำให้การหรือทำเป็นคำร้องไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา เมื่อศาลได้ฟังคู่ความทุกฝ่ายแห่งคดีนั้น ๆ แล้วถ้าศาลเป็นที่พอใจว่า คดีเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องกัน ก็ให้ศาลมีอำนาจออกคำสั่งให้พิจารณาคดีเหล่านั้นรวมกัน

ถ้าจะโอนคดีมาจากอีกศาลหนึ่งหรือโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้น ศาลจะมีคำสั่งก่อนที่ได้รับความยินยอมของอีกศาลหนึ่งนั้นไม่ได้ แต่ถ้าศาลที่จะรับโอนคดีไม่ยินยอม ก็ให้ศาลที่จะโอนคดีนั้นส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชี้ขาด คำสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ม.33 คดีอาญาเรื่องเดียวกันซึ่งทั้งพนักงานอัยการและผู้เสียหายต่างได้ยื่นฟ้องในศาลชั้นต้นศาลเดียวกันหรือต่างศาลกัน ศาลนั้นๆ มีอำนาจสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน เมื่อศาลเห็นชอบโดยพลการหรือโดยโจทก์ยื่นคำร้องในระยะใดก่อนมีคำพิพากษา

แต่ทว่าจะมีคำสั่งเช่นนั้นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมของศาลอื่นนั้นก่อน

ทนายความ เตรียมสอบตั๋วทนาย