คำร้องขอถอนฟ้อง

เมื่อโจทก์ฟ้องคดีแล้ว โจทก์สามารถยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีได้เสมอ ส่วนการจะอนุญาตหรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของศาล

คำร้องขอถอนฟ้อง

ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

เนื่องจากโจทก์และจำเลยได้เจรจาตกลงไกล่เกลี่ยกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โจทก์จึงไม่มีความประสงค์ที่จะฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้อีกต่อไป

โจทก์จึงขออนุญาตศาล ขอถอนฟ้องคดีนี้ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

 

คำร้องขอถอนฟ้อง (กรณีขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ)

ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาล เมื่อวันที่__________

เนื่องจากเมื่อวันที่__________พนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยในคดีนี้ เป็นคดีหมายเลขดำที่_____/_____ในข้อหาหรือฐานความผิดเดียวกันกับที่โจทก์ฟ้องจำเลยในคดีนี้

โจทก์จึงขอถอนฟ้องคดีนี้เพื่อขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดีดังกล่าว ขอศาลได้โปรดอนุญาต

(ข้อสอบตั๋วทนายภาคทฤษฏี มักจะออกเรื่องคำร้องขอถอนฟ้องมาพร้อมกับคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ)

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ม.175 ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์อาจถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาล

ภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้ว โจทก์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่ออนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้องได้ ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่

(1) ห้ามไม่ให้ศาลให้อนุญาต โดยมิได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอด ถ้าหากมีก่อน

(2) ในกรณีที่โจทก์ถอนคำฟ้อง เนื่องจากมีข้อตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับจำเลย ให้ศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้น

ทนายความ เตรียมสอบตั๋วทนาย