คำร้องขอดำเนินคดีต่างโจทก์ผู้ตาย

เมื่อผู้เสียหายเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญาแล้วตาย ทายาทสามารถยื่นคำร้องขอเข้ามาดำเนินคดีต่างโจทก์ผู้ตายต่อไปได้

คำร้องขอดำเนินคดีต่างโจทก์ผู้ตาย

ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสำคัญการสมรส เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 1.

หลังจากที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีนี้แล้ว โจทก์ก็ได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบมรณะบัตร เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 2.

ผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะดำเนินคดีนี้กับจำเลยต่างโจทก์ผู้ตายต่อไป จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาดำเนินคดีนี้ต่างโจทก์ผู้ตายต่อไปด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ม.29 เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาจะดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้

ถ้าผู้เสียหายที่ตายนั้นเป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต หรือผู้ไร้ความสามารถ ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้แทนเฉพาะคดีได้ยื่นฟ้องแทนไว้แล้ว ผู้ฟ้องแทนนั้นจะว่าคดีต่อไปก็ได้

ทนายความ เตรียมสอบตั๋วทนาย