คำร้องขอชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ในคดีแพ่งสามัญ ถ้าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์จะต้องยื่นคำร้องขอชนะคดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ เพื่อให้ศาลพิจารณาคดีต่อไป มิฉะนั้นศาลจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความ

คำร้องขอชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ข้อ 1. คดีนี้โจทก์ได้ฟ้องจำเลยต่อศาลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

เนื่องจากโจทก์ได้นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยแล้ว และจำเลยได้รับหมายไว้โดยชอบแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งจำเลยจะต้องยื่นคำให้การภายในวันที่ 15 มีนาคม 2558 ซึ่งบัดนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

โจทก์จึงขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ม.197 เมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การแล้ว จำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ให้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ม.198 ถ้าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ให้โจทก์มีคำขอต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลง เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด

ถ้าโจทก์ไม่ยื่นคำขอต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ

ถ้าโจทก์ยื่นคำขอต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีโดยขาดนัดไปตามมาตรา 198 ทวิ แต่ถ้าศาลมีเหตุสงสัยว่าจำเลยจะไม่ทราบหมายเรียกให้ยื่นคำให้การ ก็ให้ศาลมีคำสั่งให้มีการส่งหมายเรียกใหม่ โดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทนและจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพื่อให้จำเลยได้ทราบหมายเรียกนั้นก็ได้

โจกท์จะต้องยื่นคำร้องขอชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การเฉพาะในคดีแพ่งสามัญเท่านั้น

– ส่งโดยวิธีธรรมดา จำเลยจะต้องยื่นคำให้การภายใน 15 วัน นับแต่วันรับหมาย

– ส่งโดยวิธีอื่น ต้องให้พ้น 15 วัน นับแต่วันส่งไปก่อน แล้วจึงจะเริ่มนับ 15 วัน สรุปคือจำเลยจะต้องยื่นคำให้การภายใน 30 วัน นับแต่วันส่งหมาย