คำนำหน้าชื่อ ทนายความ

คณะกรรมการสภาทนายความได้มีมติและด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความออกข้อบังคับว่าด้วยการใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทนายความของสภาทนายความ

ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ พ.ศ.2557”

สมาชิกสภาทนายความที่มีความประสงค์จะใช้คำนำหน้าชื่อเพื่อเป็นการสื่อสารการปฏิบัติงานในวิชาชีพทนายความของตนเป็นการทั่วไป ให้ใช้คำนำหน้าชื่อผู้ถือใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความ แทนคำว่า นาย นาง และนางสาว เป็นอักษรย่อ “ทค.” หรือใช้คำใต้ชื่อว่า “ทนายความ” สำหรับในภาษาอังกฤษให้ใช้คำนำหน้าเป็นอักษรย่อว่า “ATTY.” หรือใช้คำใต้ชื่อว่า “Attorney at Law”

การใช้คำนำหน้านามดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่เป็นการใช้คำนำหน้านามในหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2557 โดยนายกสภาทนายความ

 

ราชบัณฑิตยสถาน ได้พิจารณาเรื่องการกำหนดอักษรย่อนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและมีความเห็นดังนี้

– คำว่า “ทนายความ” เป็นคำที่ใช้ได้ทั้งเพศชายเพศหญิง

– ตามหลักเกณฑ์การเขียนคำย่อของราชบัณฑิตยสถาน คำว่า “ทนายความ” ย่อว่า “ทค.” เนื่องจากเป็นคำประสม จึงใช้พยัญชนะต้นของแต่ละคำ

 

รู้กฎหมายกับทนายความ