คำขอออกหมายบังคับคดี

เมื่อชนะคดีแล้วและลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำบังคับภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอออกหมายบังคับคดี เพื่อตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อไป

ตัวอย่าง คำขอออกหมายบังคับคดี

ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์

เนื่องจากจำเลยได้ทราบคำบังคับของศาลโดยชอบแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามคำบังคับ จำเลยกลับมิได้ชำระเงินให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาแต่อย่างใด โจทก์จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งออกหมายบังคับคดี ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินของจำเลยออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วนตามคำพิพากษาต่อไป ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 275 ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะขอให้บังคับคดี ให้ยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาล เพื่อให้ออกหมายบังคับคดี
คำขอนั้นให้ระบุโดยชัดแจ้ง
(1) คำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งจะขอให้มีการบังคับคดีตามนั้น
(2) จำนวนที่ยังมิได้รับชำระตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น
(3) วิธีการบังคับคดีซึ่งขอให้ออกหมายนั้น