กู้ยืมเงินไม่มีกำหนดเวลาใช้คืน อายุความจะเริ่มนับเมื่อใด

ถ้าเราให้เพื่อนยืมเงินและทำสัญญากู้เงินกันไว้ แต่ไม่ได้ตกลงกันว่าจะใช้คืนวันไหน เราจะทวงเงินคืนได้เมื่อไหร่ครับ ถ้าหากเราทวงเงินแล้วเพื่อนไม่ยอมคืน เราจะต้องฟ้องคดีกู้ยืมภายในอายุความกี่ปี นับตั้งแต่วันไหนครับ

แม้ว่าสัญญากู้ยืมเงินจะไม่ได้กำหนดเวลาคืนเงินไว้ ผู้ให้กู้ก็สามารถที่จะทวงเงินคืนจากผู้กู้ได้ทันที ภายหลังจากวันที่ทำสัญญากู้เงินกันแล้ว และการฟ้องคดีกู้ยืมเงินนั้นมีกำหนดอายุความ 10 ปี โดยอายุความจะเริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำสัญญากู้เงิน ซึ่งถือเป็นเวลาที่ผู้ให้กู้มีสิทธิทวงเงินคืนจากผู้กู้ครับ

 

คำพิพากษาศาลฎีกา

2660/2545  สัญญากู้ยืมเงินที่มิได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ ผู้ให้กู้ย่อมเรียกให้ผู้กู้ชำระหนี้ได้ทันทีหลังจากที่ทำสัญญากู้เงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 203 วรรคหนึ่ง และถือเป็นระยะเวลาที่ผู้ให้กู้อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ อายุความจึงเริ่มนับแต่วันถัดไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/3 วรรคสอง และมาตรา 193/12 และกฎหมายมิได้บัญญัติกำหนดอายุความของการกู้ยืมเงินไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความทั่วไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 มีอายุความ 10 ปี

8811/2556  สัญญากู้ยืมเงินไม่ได้กำหนดเวลาชำระต้นเงินคืนไว้ ผู้ให้กู้ย่อมเรียกให้ผู้กู้ชำระหนี้ได้โดยพลันตาม ป.พ.พ. มาตรา 203 วรรคหนึ่ง และถือเป็นเวลาที่ผู้ให้กู้อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ อายุความจึงเริ่มนับแต่วันถัดจากวันทำสัญญากู้ยืมเงิน

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 193/3 วรรคสอง  ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือนหรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นทำการงานกันตามประเพณี

มาตรา 193/12  อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป ถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นกระทำการอย่างใด ให้เริ่มนับแต่เวลาแรกที่ฝ่าฝืนกระทำการนั้น

มาตรา 193/30  อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดสิบปี

มาตรา 203 วรรคหนึ่ง  ถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นมิได้กำหนดลงไว้ หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกัน

 

รู้กฎหมายกับทนายความ