กู้ยืมเงินไม่มีกำหนดเวลาใช้คืน จะต้องบอกกล่าวก่อนฟ้องคดีหรือไม่

ถ้าเราให้เพื่อนยืมเงินและทำสัญญากู้เงินกันไว้ แต่ไม่ได้ตกลงกันว่าจะใช้คืนวันไหน เราจะทวงเงินคืนได้เมื่อไหร่ ถ้าหากเราทวงเงินแล้วเพื่อนไม่ยอมคืน เราจะฟ้องคดีได้ไหม และจะต้องบอกกล่าวทวงถามก่อนฟ้องคดีด้วยหรือเปล่า

ฟ้องได้ครับ ถึงแม้ว่าสัญญากู้ยืมเงินจะไม่ได้กำหนดเวลาคืนเงินไว้ ผู้ให้กู้ก็สามารถทวงเงินคืนจากผู้กู้ได้ทันที ภายหลังจากวันที่ทำสัญญากู้เงินกัน และผู้ให้กู้จะบอกกล่าวทวงถามให้ผู้กู้ชำระหนี้ก่อนฟ้องคดีหรือไม่ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวทวงถามก่อนฟ้องคดี ผู้ให้กู้ก็มีอำนาจฟ้องเรียกเงินคืนจากผู้กู้ได้ครับ

แต่ถึงแม้ว่าผู้ให้กู้จะไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวทวงถามก่อนฟ้องคดีก็ตาม เราก็ควรจะต้องบอกกล่าวแจ้งให้ผู้กู้ชำระหนี้ไว้ก่อนจะดีกว่า ซึ่งปกติแล้วก่อนฟ้องคดี ทนายความจะมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อให้เวลาตกลงเจรจาชำระหนี้กันก่อน และเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ให้กู้ได้ทวงถามแล้ว แต่ผู้กู้เพิกเฉยไม่ยอมชำระหนี้ครับ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

203 วรรคหนึ่ง  ถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นมิได้กำหนดลงไว้ หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกัน

652  ถ้าในสัญญาไม่มีกำหนดเวลาให้คืนทรัพย์สินซึ่งยืมไป ผู้ให้ยืมจะบอกกล่าวแก่ผู้ยืมให้คืนทรัพย์สินภายในเวลาอันควร ซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้นก็ได้

คำพิพากษาศาลฎีกา

873/2518  กู้เงินไม่มีกำหนดเวลาชำระคืน ผู้ให้กู้เรียกให้ชำระเงินได้โดยพลัน ไม่จำต้องบอกกล่าวก่อนฟ้อง

1324/2519  กู้ยืมเงินไม่ได้กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไว้ เจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพลัน เจ้าหนี้จะฟ้องคดีให้ลูกหนี้ชำระหนี้ที่ยืมไปโดยไม่ต้องบอกกล่าวก็ได้

2103/2535  การกู้ยืมเงินตามสัญญาไม่ได้กำหนดเวลาชำระต้นเงินคืนไว้ เจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพลันตาม ป.พ.พ. มาตรา 203 วรรคหนึ่ง และมีอำนาจฟ้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวตาม ป.พ.พ. มาตรา 652 ก่อนก็ได้

917/2539  การเรียกให้ชำระหนี้เงินยืม ซึ่งมิได้กำหนดเวลาอันจะพึงชำระหนี้ไว้ ต้องปรับใช้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 203 วรรคหนึ่ง หาใช่เป็นกรณีเรียกให้คืนทรัพย์สินซึ่งยืมไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 652 ไม่ เมื่อสัญญากู้ยืมเงินมิได้กำหนดวันชำระคืน ผู้ให้กู้ย่อมจะเรียกให้ผู้กู้ชำระหนี้ได้โดยพลัน