การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้กำหนดให้ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย มีสิทธิได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นโดยเร็ว ไม่ว่าจะถูกหรือผิด

ค่าเสียหายเบื้องต้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่าปลงศพ รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยไม่รวมถึงค่าเสียหายในทรัพย์สินหรือตัวรถ

ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้รับคำร้องขอ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด

กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัทประกันภัย (พรบ.) หากฝ่าฝืนไม่ทำประกัน พรบ. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แต่ถึงแม้จะไม่ได้ทำประกันภัยไว้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากรถก็ยังสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้อยู่

วิธีการขอรับค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

1. ยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเสียหาย ต่อบริษัทประกันภัย หรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ http://www.rvp.co.th/ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ

2. ในกรณีที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ผู้ประสบภัยจากรถสามารถแจ้งหรือมอบอำนาจให้โรงพยาบาลดำเนินการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นแทนได้

ค่าเสียหายเบื้องต้น

1. กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน

2. กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อคน

3. ค่าชดเชยการรักษาตัว 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท