คำแถลงขอยื่นสำเนาบัตรประจำตัวทนายความฉบับใหม่

ทนายดนตร์  

เมื่อบัตรประจำตัวทนายความหมดอายุลง ทนายก็ต้องไปทำเรื่องขอต่ออายุบัตรประจำตัวทนายความฉบับใหม่  เพื่อนำมายื่นต่อศาล

ตัวอย่างคำแถลงขอยื่นสำเนาบัตรประจำตัวทนายความฉบับใหม่

ข้อ 1. คดีนี้ จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแล้วในวันนี้

เนื่องจากบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ  ของทนายจำเลยฉบับเดิมได้หมดอายุลงไปแล้ว  และทนายจำเลยได้ต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว

ทนายจำเลยจึงมีความประสงค์ขอยื่นสำเนาบัตรประจำตัวทนายความฉบับใหม่ เพื่อทำหน้าที่เป็นทนายจำเลยต่อไป  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสารท้ายคำแถลงฉบับนี้  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ  นายดนตร์  ทนายความจำเลย

คำแถลงฉบับนี้ข้าพเจ้า  นายดนตร์  เกษมรัชดารักษ์  ทนายจำเลย  เป็นผู้เรียงและพิมพ์

ลงชื่อ  นายดนตร์  ผู้เรียงและพิมพ์