การฟ้องคดีผู้บริโภค

เขตอำนาจศาล

ผู้บริโภคหรือผู้เสียหายมีสิทธิยื่นฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ ต่อศาลที่มูลคดีเกิด หรือต่อศาลที่ผู้ประกอบธุรกิจมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลก็ได้

แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะฟ้องผู้บริโภคได้แต่เฉพาะศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

 

ผู้บริโภคจะฟ้องคดีด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้

 

ค่าฤชาธรรมเนียมศาล

ผู้บริโภคได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง ตั้งแต่ยื่นคำฟ้อง ตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด

เว้นแต่ผู้บริโภคนำคดีมาฟ้องโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือเรียกร้องค่าเสียหายเกินสมควร หรือประพฤติตนไม่เรียบร้อย หรือดำเนินกระบวนพิจารณาอันมีลักษณะเป็นการประวิงคดีหรือที่ไม่จำเป็น หรือมีพฤติการณ์อื่นที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลนั้นชำระค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หากไม่ปฏิบัติตาม ศาลอาจมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความได้

แต่ถ้าโจทก์เป็นผู้ประกอบธุรกิจ จะต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมศาลทั้งปวง จะไม่ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาล