ทนายความ ภาษาอังกฤษ

คำว่า ทนายความ ในภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำด้วยกัน เช่น Lawyer , Solicitor , Barrister , Barrister-at-law , Advocate , Counsel , Attorney , Attorney-at-law และในแต่ละคำนั้นหมายความว่าอะไรกันบ้าง

Lawyer หมายถึง ทนายความ นักกฎหมาย ในความหมายอย่างกว้าง ไม่จำเพาะอยู่แต่กับ วิชาชีพทนายความ อัยการ หรือผู้พิพากษาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้ที่ประกอบอาชีพนิติกร นักกฎหมายอิสระ หรือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเลย แต่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาทางกฎหมายอีกด้วย

Attorney หมายถึง ทนายความในความหมายทั่วๆไป ให้คำปรึกษากฎหมาย และว่าความในศาลได้ด้วย

Solicitor ทำหน้าที่เป็นทนายความที่ปรึกษากฎหมาย ติดต่อกับลูกความโดยตรง ร่างและจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย แต่ไม่ว่าความในศาล

Barrister ทำหน้าที่ว่าความในศาล และมักจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกับลูกความโดยตรง แต่จะรับงานผ่าน Solicitor เท่านั้น

Barrister-at-law คือ นักกฎหมาย ทนายความ หรือผู้ที่สำเร็จได้เป็นเนติบัณฑิต

Advocate คือ ทนายความที่ทำหน้าที่ว่าความให้กับลูกความ รวมไปถึงการทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายทั่วๆไปด้วย

Counsel หมายถึง ทนายความที่รับให้คำปรึกษากฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่จะไม่ว่าความหรือดำเนินคดีในศาล

Associate เป็นคำที่มักใช้กันใน Law Firm โดยทั่วไปหมายถึง Lawyer ทนายความ นั้นเอง