คำร้องขอเลื่อนคดี

เมื่อถึงวันนัดพิจารณาคดี หากคู่ความ ทนายความ หรือพยาน มีเหตุจำเป็นไม่อาจมาศาลได้ จะต้องยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี เพื่อมิให้ขาดนัดพิจารณาหรือไม่มีโอกาสมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

คำร้องขอเลื่อนคดี

ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ในวันนี้

เนื่องจากโจทก์มีอาการป่วยกะทันหัน ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพ รายละเอียดปรากฏตามใบรายงานแพทย์ เอกสารท้ายคำร้องฉบับนี้

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ทนายความโจทก์จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เลื่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ไปอีกสักนัดหนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ม.40 เมื่อศาลได้กำหนดวันนั่งพิจารณาและแจ้งให้คู่ความทราบแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอเลื่อนการนั่งพิจารณา คู่ความฝ่ายนั้นต้องเสนอคำขอเข้ามาก่อนหรือในวันนัดและแสดงเหตุผลแห่งการขอเลื่อนนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ห้ามมิให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ เว้นแต่การขอเลื่อนการนั่งพิจารณานั้นมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และหากศาลไม่อนุญาตจะทำให้เสียความยุติธรรม

เมื่อศาลจะสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณา ศาลอาจสั่งให้คู่ความฝ่ายนั้นเสียค่าป่วยการพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกและเสียค่าใช้จ่ายในการที่คู่ความฝ่ายอื่นมาศาล เช่น ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของตัวความ ทนายความ หรือพยาน เป็นต้น ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขอเลื่อนคดีไม่ชำระค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายตามที่ศาลกำหนด ให้ศาลยกคำขอเลื่อนคดีนั้นเสีย

ค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายตามวรรคสองให้ตกเป็นพับ

คำขอเลื่อนคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่ได้เสนอต่อหน้าศาลด้วยวาจา ก็ให้ทำเป็นคำร้องและจะทำฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาลก็ได้