ทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์

Facebook : www.facebook.com/lawgeneration
อีเมล์ lawgeneration9@gmail.com
โทรศัพท์ 086-399-9389

ประวัติการศึกษา
› จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลพะเยา และจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
› นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
› ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขที่ 2035/2556 จากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
› ที่ปรึกษากฎหมายเด็ก เลขที่ 58 4 102 047 ในศาลเยาวชนและครอบครัว
› เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556 จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน
ทนายความอิสระ , สำนักกฎหมายบัณฑิตธรรมฯ , สำนักงานเมตตาธรรมทนายความ , บริษัท สำนักงานกฎหมายศุภนิติ จำกัด , สำนักงานกฎหมาย ทนายเกิดผล แก้วเกิด , ทนายเครือข่าย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน , ทนายอาสา สภาทนายความ ประจำส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร