ทนายอาสา

ทนายดนตร์   สิระ เจนจาคะ  

ถ้าต้องการทนายอาสา ให้ไปที่สภาทนายความนะครับ

ทนายอาสา คือ ทนายความที่ทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทนายอาสาจะนั่งเวรให้คำปรึกษาที่สภาทนายความหรือที่ศาลตามวันเวลาที่สภาทนายความกำหนด

สภาทนายความจะรับให้ความช่วยเหลือ บุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นคนยากไร้ ไม่มีเงินจ้างทนายความ
2. ไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยจะต้องครบหลักเกณฑ์ ไม่ได้รับช่วยเหลือทุกคน ซึ่งมีทางที่จะว่าจ้างทนายได้

ทนายอาสานั้นจะเป็นทนายความที่สภาทนายความมอบหมายจัดให้บริการปรึกษาทางกฎหมายฟรีตามศาลต่างๆทั่วประเทศ เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำแก่ประชาชน หรือต้องการปรึกษาคดีความต่างๆ ทั้งต้องวางกฎกติกาให้ชัดเจน เพราะงานช่วยเหลือประชาชนก็เป็นงานส่วนหนึ่งของสภาทนายความ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นงานของทนายความเองที่ต้องทำมาหากิน จึงต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและแน่นอนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ซึ่งทนายอาสานั้นมีหน้าที่รับเรื่องแล้วนำเสนอส่งให้สภาทนายความเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ร้องขอความช่วยเหลือว่าจะรับช่วยเหลือหรือไม่ แต่ทนายอาสาจะรับคดีนั้นมาทำเองไม่ได้ หรือหาผลประโยชน์จากการเป็นทนายอาสาไม่ได้โดยทนายความอาสาจะได้รับค่าค่าตอบแทนเป็นรางวัลสำหรับค่านั่งเวรให้คำปรึกษาทางกฎหมายในแต่ละวันจากสภาทนายความ