ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ ผมทนายดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ เป็นทนายความอิสระ และที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทีมงานทนายความ ให้บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย รับว่าความทั่วประเทศ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายและคดีความในเบื้องต้นถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเราคำนึงถึงความถูกต้องและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา จริงใจและเป็นกันเองครับ

บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย ให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ฟ้องร้องให้การต่อสู้คดี ทั้งคดีแพ่งคดีอาญา คดีปกครอง ทุกคดี ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก จดทะเบียนรับรองบุตร อุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ แก้ฎีกา ร่างสัญญา บังคับคดียึดอายัดทรัพย์สิน จดทะเบียนบริษัท ประกันตัว รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

ชื่อ ดนตร์ หมายถึง ล่ามหัวใจ ผู้เป็นที่รัก สายพิณ

ที่มาของนามสกุล เกษมรัชดารักษ์ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2485 เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุล หน้า 245 ลำดับที่ 181 ขุนเกษมรัชดารักษ์ (แปลก กรเกษม) ใช้ชื่อสกุลว่า “เกษมรัชดารักษ์”

www.lawgeneration.net
Facebook Page : www.facebook.com/lawgeneration
อีเมล์ : lawgeneration9@gmail.com
โทรศัพท์ : 086-399-9389

ประวัติการศึกษา

– จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลพะเยา และจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
– นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
– ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขที่ 2035/2556 จากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ
– ที่ปรึกษากฎหมายเด็ก เลขที่ 58 4 102 047 ในศาลเยาวชนและครอบครัว
– เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556 จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

ทนายความอิสระ , ที่ปรึกษากฎหมาย , ผู้ควบคุมดูแลเว็บไซต์ , แอดมินเพจเฟซบุ๊ก ‚ สำนักกฎหมายบัณฑิตธรรมฯ , สำนักงานเมตตาธรรมทนายความ , บริษัท สำนักงานกฎหมายศุภนิติ จำกัด , สำนักงานกฎหมาย ทนายเกิดผล แก้วเกิด , ทนายเครือข่าย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน , ทนายอาสา สภาทนายความ ประจำส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร