คำขอออกหมายบังคับคดี

ทนายดนตร์  

เมื่อชนะคดีและลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำบังคับภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอออกหมายบังคับคดี เพื่อตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อไป

คำขอออกหมายบังคับคดี

ข้อ1. คดีนี้ศาลได้มีคำพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์

เนื่องจากจำเลยได้ทราบคำบังคับของศาลโดยชอบแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามคำบังคับ จำเลยกลับมิได้ชำระเงินให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาแต่อย่างใด โจทก์จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งออกหมายบังคับคดี ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินของจำเลยออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วนตามคำพิพากษาต่อไป ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ม.275 ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะขอให้บังคับคดี ให้ยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาล เพื่อให้ออกหมายบังคับคดี

คำขอนั้นให้ระบุโดยชัดแจ้ง

(1) คำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งจะขอให้มีการบังคับคดีตามนั้น

(2) จำนวนที่ยังมิได้รับชำระตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น

(3) วิธีการบังคับคดีซึ่งขอให้ออกหมายนั้น

ทนายความ เตรียมสอบตั๋วทนาย